Ouderbijdrage

Vrijwillige bijdrage aan het schoolfonds van de oudervereniging
Voor de ondersteuning van schoolactiviteiten en voor de organisatie van enkele feestelijke activiteiten zoals de viering van het Sinterklaas- en Kerstfeest vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage. De gevraagde bedragen waren in het schooljaar 2019-2020 gesteld op € 15,00 per kind. Over de betaling van de bijdrage ontvangt elk gezin in de loop van het schooljaar bericht via onze nieuwsbrief.

Het niet betalen van deze bijdrage heeft geen gevolgen voor het toelaten van de leerling tot de school. Evenmin worden leerlingen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) deze bijdrage niet betalen uitgesloten van deelname aan activiteiten die van deze bijdrage worden bekostigd

Naast de ouderbijdrage wordt de ouder(s)/verzorger(s) gevraagd te betalen voor schoolreisjes en schoolschaatsen.
Hieronder staat informatie over “het Kindpakket”, financiële tegemoetkomingen voor ouder(s)/verzorger(s) met een laag inkomen.

Kindpakket

Heeft u een laag inkomen? Via het kindpakket kunt u een bijdrage aanvragen voor schoolreisjes, schoolspullen, contributie voor bijvoorbeeld de sport of muziekvereniging en sportattributen.

https://www.kindpakket.nl/